Google // Facebook

Machalá

Letra: Eladia Blázquez

Música:

Mi yode'a madu'a velamah
loveshet hazebrah pyjama

Ki beboker yom rishon
habrah kamah
pashtah et hapyjama
lavshah min hastam
michnasaim vechultzah
ach miyad hi hirgishah
she'ein hi merutzah
miherah velavshah pyjama

Beboker yom sheni
hazebrah kamah
pashtah et hapyjama
lavshah be simchah
et bigdei hahitamlut
ach oi davkah bah
machalat ha'atzalut
miherah velavshah pyjama

Beboker yom shlishi
hazebrah kamah
pashtah et hapyjama
tarchah vetarchah
umadedah lah sarbal
ach hayah zeh beged
cham umesurbal
miherah velavshah pyjama

Beboker yom revi'i
hazebrah kamah
pashtah et hapyjama
lavshah besimchah beged yam
ach oi vavoi
hi kiblah machalat yam
miherah velavshah pyjama

Beboker yom chamishi
hazebrah kamah
pashtah et hapyjama
amdah umadedah lah simlat milemala
ach miyad uveterem
beterem hitraglah lah
miherah velavshah pyjamah

Be'erev shabat
hazebrah kamah
ach beterem pashtah et hapyjama
yashvah vechashvah
im kedai leyom echad bilvad
letro'ach velil'bosh et simlat hashabat

Yashvah vechashvah vechashvah vechashvah
vechashvah ad motz'ei shabat
ume'az mi she'lo sho'el madu'a velamah
loveshet hazebrah pyjama

Machalá , Machalá EL GUATO Créditos